ระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์ โรงเรียนนารีนุกูล
 

ระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์ โรงเรียนนารีนุกูล

นักเรียนเข้าสู่ระบบลงทะเบียนเรียน

เข้าระบบ
รหัสผู้ใช้   
รหัสผ่าน  
 

ลงทะเบียนเรียน วันที่ 5-8 พฤษภาคม 2564
รหัสผู้ใช้ = เลขประจำตัวประชาชน / รหัสผ่าน = เลขประจำตัวนักเรียน
 
โรงเรียนนารีนุกูล เลขที่ 102 ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.0-4524-5800 โทรสาร. 0-4524-5801 Email : narinukun.web@gmail.com
 

สำหรับครูที่ปรึกษา

สำหรับเจ้าหน้าที่ทะเบียน

 
จำนวนการลงทะเบียนเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น

ยังไม่ลงทะเบียนเรียน (คน) ลงทะเบียนเรียนแล้ว (คน) นักเรียนในระบบทั้งหมด (คน)
1109 2462 3579
 
สถิติการใช้งานหน้านี้ =   57123  ครั้ง